Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 282/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w planie dochodów miasta Ostródy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1.

Dokonać następujących zmian w planie dochodów budżetowych na 2004 rok:

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

+Zwiększenie

-Zmniejszenie

Plan po zmianie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

756

75621

0010

35,72% udz. z podat. doch. od os. fiz.

8.900.000

-161.536

8.738.464

758

75802

2750

Uzupełnienie subwencji ogólnej

-

+161.536

161.536

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 roku dot. przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.