Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 291/2004

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostróda

Na podstawie art. 2, ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 23, poz. 295; Nr 120, poz. 1268; z 2002 roku Nr 113, poz. 984; z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 41, ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 roku, poz. 535) Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miejskiej Ostróda.

1)Opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat oraz odnowienia opłaty za kolejne 20 lat

1.Miejsce na grób ziemny dla dziecka do lat 6

(1,2m x 0,6m)

100 zł + podatek VAT 7%

2.Miejsce na grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej

(2,0m x 1,0m)

240 zł + podatek VAT 7%

3.Miejsce na grób ziemny pionowy dla dwóch osób dorosłych

(2,0m x 1,0m)

350 zł + podatek VAT 7%

4.Miejsce na grób ziemny pojedynczy z rezerwacją

(2,0m x 2,0m)

450 zł + podatek VAT 7%

5. Miejsce dla urny pojedynczej

(0,6m x 0,4m)

100 zł + podatek VAT 7%

6.Miejsce pod grób murowany dla dwóch osób dorosłych

(2,75m x 1,45m)

850 zł + podatek VAT 7%

7. Miejsce pod grób murowany

(3,0m x 3,0m)

1.250 + podatek VAT 7%

2)Opłaty za rezerwację miejsca grzebalnego dla osoby żyjącej (2,0m x 1,0m).

1. Za okres 5 lat

130 zł + podatek VAT 7%

2. Za okres 20 lat

500 zł + podatek VAT 7%

3)Opłata za wjazd na cmentarz z nagrobkiem60 zł + podatek VAT 7%

4) Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego (1 doba) 70 zł + podatek VAT 7%

5) Opłata za umieszczenie reklamy na terenie cmentarza.

- za każdy rozpoczęty powierzchni reklamy za jeden rok260 zł + podatek VAT 22%

6) Opłata dodatkowa za ustawienie pomnika na grobie.50 zł + podatek VAT 7%

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza nr 195/2004 z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostróda.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2005 roku