Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/259/2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 16 lutego 2005 r.

o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 5 ust 5 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz art. 19 ust. 2, pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2005 r. zlikwidować Przedszkole Miejskie Nr 7 w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 1, zwane dalej ,,Przedszkolem”.

§ 2.

Mienie znajdujące się w użytkowaniu Przedszkola zamierza się udostępnić, na podstawie odrębnych umów, innej osobie prawnej lub fizycznej, w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

§ 3.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola będą miały zapewnioną możliwość kontynuowania uczęszczania do tego przedszkola jako do placówki niepublicznej lub do innych przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z wystąpieniem Pani Barbary Majnusz, dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie, z wnioskiem o prowadzenie przedszkola niepublicznego na bazie obecnego przedszkola, przygotowano projekt uchwały o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie.

W myśl art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła i placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i po zapewnieniu dzieciom możliwości kontynuowania zajęć w innej placówce publicznej.

Przedstawiony projekt uchwały o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie polega na dokonaniu zmiany w zakresie podmiotu prowadzącego przedszkole, a co za tym idzie zmianami w zakresie finansowania przedszkola.

Z dniem 1 września 2004 r. – zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) - przedszkole prowadzone byłoby przez osobę fizyczną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego i funkcjonowałoby jako placówka niepubliczna. Zmianie uległyby również zasady finansowania, które reguluje odrębna uchwała. W myśl art. 90, ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.), dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

W konsekwencji prowadziłoby to do racjonalizacji wydatków ponoszonych na utrzymywanie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

W związku z powyższym zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.), podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie należy do kompetencji Rady Miejskiej w Ostródzie.