Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 16 lutego 2005 roku.

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko”

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” polegające na wprowadzeniu następujących zmian:

1/ w § 1 w ust. 3 dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

„2) Gmina Jonkowo

3) Gmina Małdyty.”

2/ w § 30 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) Gmina Jonkowo - dwóch,

10) Gmina Małdyty - dwóch.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.