Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 16 lutego 2005 roku

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; Dz.U z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala:

§ 1

Ustala się organizację dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się stawki odpłatności za pobyt świadczony w Środowiskowym Domu Samopomocy, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Całkowitemu zwolnieniu z odpłatności za pobyt świadczony w Środowiskowym Domu Samopomocy podlegają osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

2.Częściowemu zwolnieniu z odpłatności podlegają osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może częściowo lub całkowicie zwolnić z odpłatności określonej w załączniku Nr 2 do uchwały, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu, jeżeli występują uzasadnione okoliczności, a w szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych.

§ 5

1.Koszt miesięcznego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie wynosi 515 zł, natomiast dzienna stawka żywieniowa 4,70 zł w 2005 roku.

2.Do 31 marca każdego roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ustali i przedstawi do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Ostródy średni miesięczny koszt pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz dzienną stawkę żywieniową w danym roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki do Uchwały Nr XXXIV/263/2005- plik do pobrania

Uchwała Nr XXVII/154/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie