Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/256/2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 34 ust. 6 oraz art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603/ Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zmienionej uchwałą Nr XIII/88/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 sierpnia 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu dotyczą także pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu oraz ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na własność wraz ze sprzedażą lokalu ”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.