Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 16 lutego 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W regulaminie przyznawania nagród, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6

Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej trzy z następujących kryteriów:

1.W zakresie pracy dydaktycznej:

a)osiąga wysokie wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w konkursach i zawodach szczebla co najmniej miejskiego,

b)posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

c)osiąga dobre rezultaty w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

d)stosuje nowatorskie metody pracy

2.W zakresie pracy opiekuńczej:

a)zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b)organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

c)organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

d)prowadzi działalność wychowawczo - opiekuńczą poprzez organizację wycieczek oraz wyjazdów do kina, teatru itp.

3.W zakresie działalności pozaszkolnej:

a)aktywnie uczestniczy w formach kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami szkoły,

b)współpracuje z osobami i instytucjami wspierającymi proces dydaktyczny, wychowawczy oraz opiekuńczy,

c)wzbogaca warsztat prac."

§ 2.

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.