Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/266/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy:

w obszarze G 75 UZ oraz miejscowych planów za gospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy

w obszarze US 13

w obszarze G 75 UZ

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska wOstródzie uchwala, co następuje:

§ 1 Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy:

a/ w obszarze G 75 UZ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w obszarze US 13 (Uchwała Nr XIV/93/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 września 2003 roku)

b/ w obszarze G 75 UZ (Uchwała Nr XXXII/187/97 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 marca 1997 roku)

§ 2 Granice planu określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.