Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/268/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/163/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza.

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142 , poz. 1591, z późn. zm. ), Rada Miejska w Ostródzie uchwala , co następuje:

§ 1 Uchyla się Uchwałę Nr XXI/163/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.