Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/269/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142 , poz. 1591, z późn. zm. ) , art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz.2603, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLII/262/2002 z dnia 27 marca 2002r., Rada Miejska w Ostródzie uchwala , co następuje:

§ 1 Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 203/2 i 71/2, o łącznej powierzchni 3,8002 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW 37456.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.