Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/276/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1 Z dniem 1 kwietnia 2005r tworzy się rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie ul. Plebiscytowa 50.

§ 2 Źródłami dochodów własnych gromadzonych na rachunku dochodów własnych są:

1. opłaty za świadczenia prowadzonego Przedszkola Miejskiego Nr 3,

2.opłaty za wyżywienie według wartości surowca,

3.wynajem sal i terenów przyszkolnych,

4.odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych,

5.opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,

6.wpłaty za zbycie składników majątkowych,

7.wpływy z reklam,

8.opłaty za organizacje imprez, przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych.

§ 3 Dochody własne przeznacza się na:

1.zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w przedszkolu i szkole,

2.sfinansowaniem wydatków na zakupy inwestycyjne związane z uzyskaniem dochodów z tytułów wymienionych w §2,

3.sfinansowanie wydatków rzeczowych bieżącej działalności związanych z uzyskaniem dochodów z tytułów wymienionych w §2, w tym na:

a)zakup materiałów i wyposażenia,

b)zakup pomocy dydaktycznych,

c)zakup usług pozostałych,

d)zakup energii.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XLIV/279/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie oraz Uchwała Nr XLVIII/293/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 września 2002r zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) należy dokonać z dniem 31 marca 2005 r. likwidacji środków specjalnych.

W zamian ustawodawca wprowadził nowa instytucję prawną - rachunek dochodów własnych.

Jednostki budżetowe uzyskujące dochody mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych po określeniu w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.