Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVII/283/2005

Rady Miejskiej w Oostródzie

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.014.313 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 52.060.301 zł, w tym:

¨dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 329.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.014.313 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 50.906.209 zł, w tym:

¨wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.845.143 zł,

¨dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 806.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

¨wydatki inwestycyjne w wysokości 4.258.194 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

¨wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 349.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

¨dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.376.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.154.092 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów inwestycyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2005 i podlega ogłoszeniu.

Załączniki do Uchwały Nr XXXVII/283/2005- plik do pobrania