Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVII/284/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 kwietnia 2005r

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/217/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Działając na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r nr 261, poz.2603 ze zm.), w związku z § 2 pkt 3 i § 8 pkt 3 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r., Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1. 1. W treści § 1. pkt 2 Uchwały Nr XXIX/217/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości , wykreśla się podpunkt „h”.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.