Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVII/ 294/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568); oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 uchwały Nr IX/ 61/ 03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie otrzymuje brzmienie:

„ §1.Ustala się od dnia 1 stycznia 2005 r. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 849 złotych ( słownie: osiemset czterdzieści dziewięć złotych)”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.