Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVII/285/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 kwietnia 2005r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy:

a)w obrębie dzielnicy Zajezierze (Uchwała Nr X/75/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 1999r.)

§ 2. Granice planu określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały XXXVII/285/2005 - plik do pobrania.