Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVII/287/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1.W mieście Ostróda ulicom oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr:

-8/6 i 100/1 położonym w obrębie 7 m. Ostródy nadaje się nazwę „Stefana Jaracza”,

-52/14 i 51/2 położonym w obrębie 7 m. Ostródy nadaje się nazwę „Witkacego”,

-354/7 położonej w obrębie 8 m. Ostródy nadaje się nazwę „Tadeusza Kościuszki”,

-79/2 położonej w obrębie 5 m. Ostródy nadaje się nazwę „Spichrzowa”

§2. Szczegółową lokalizację ulic o których mowa w §1 ilustrują załączniki graficzne nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do Uchwała Nr XXXVII/287/2005 - plik do pobrania