Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwala Nr XXXVII/288/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Turystycznej na terenie miasta Ostródy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1.Zmienia się częściowy przebieg ulicy Turystycznej w Ostródzie w ten sposób, że:

-Turystyczna mająca swój początek od ul. Parkowej biegnie działkami nr 160/4, 161/13, 721/9 i 160/2 z wyłączeniem działki nr 160/3.

§2.Szczegółowy przebieg ulicy Turystycznej ilustruje załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załacznik do Uchwały Nr XXXVII/288/2005 - plik do pobrania