Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVII/290/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie nazwania ronda u zbiegu ulic Władysława Jagiełły i ulicy Grunwaldzkiej na terenie miasta Ostródy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz. 1759 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Rondo u zbiegu ulic Władysława Jagiełły i Grunwaldzkiej w Ostródzie otrzymuje nazwę „Rondo Solidarności"

Szczegółowe położenie ronda przedstawiono na mapce sytuacyjnej stanowiącej załącznik Nr l.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/290/2005 - plik do pobrania