Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVII/292/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 kwietnia 2005 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/134/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31.12.2003 r. w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy i Uchwały Nr XXI/159/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17.03.2004 w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy – Rada Miejska w Ostródzie postanawia, co następuje:

§ 1 W Załączniku Nr 1 do Uchwały XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 06.10.2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do Tabeli Nr 14 wprowadza się nową pozycję nr 16, która stanowi nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w r. 2006. o nazwie: „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/292/2005 - plik do pobrania