Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVIII/296/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 5 ust 5 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz art. 19 ust. 2, pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2005 r. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 1, zwane dalej ,,Przedszkolem”.

§ 2.

Mienie znajdujące się w użytkowaniu Przedszkola udostępnione zostanie, na podstawie odrębnych umów, innej osobie prawnej lub fizycznej w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.

§ 3.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają zapewnioną możliwość kontynuowania uczęszczania do tego przedszkola jako do placówki niepublicznej lub do innych przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/296/2005 - plik do pobrania