Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVIII/297/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 maja 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2572, Nr 281, poz. 2780) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XXXV/281/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy, skreśla się ust. 2 § 16.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wojewoda Warmińsko - Mazurski wniósł do WSA o stwierdzenie nieważności § 16