Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XXXVIII/299/2005
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 maja 2005 roku

 

w sprawie :wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Generała Roji.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. nr 261 z 2004r, poz.2603, z późn. zm.), oraz § 8 pkt 4 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r, w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/262/2002 z dnia 27 marca 2002.,

Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Ostródy przy ulicy Generała Roji, oznaczonej jako działka nr 82/2 o powierzchni 0,6720 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr 34913.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.