Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVIII/301/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Ostródzie dotyczącego koncepcji zagospodarowania terenu byłych koszar wojskowych przy ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591

z 2001 r. z późn. zm. ), Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje :

§ 1.

Odnosząc się do propozycji firmy EVIP International Sp. z o.o. w Warszawie, przedstawionej w liście intencyjnym z dnia 29.10.2004 r. oraz prezentacji koncepcji zagospodarowania terenu byłych koszar wojskowych przy ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie, dokonanej przez EVIP International Sp. z o.o. na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2005 r. Rada Miejska przyjmuje do wiadomości przedstawiona koncepcję przedsięwzięcia i wyraża zgodę na podjecie przez Burmistrza Miasta Ostródy działań zmierzających do wynegocjowania optymalnych warunków uczestnictwa Gminy Miejskiej Ostróda w przedmiotowym przedsięwzięciu.

§ 2.

Celem zamierzonej inwestycji byłoby utworzenie tam bazy hotelowej z zapleczem konferencyjnym, szkoleniowym, wystawienniczym, rekreacyjnym, handlowym, leczniczym, rozrywkowym i gastronomicznym o zasięgu ogólnopolskim i europejskim.

§ 3.

Rada Miejska zobowiązuje Burmistrza Miasta Ostródy do bieżącego przedstawienia Komisjom Rady stanu zaawansowania negocjacji.

§ 4.

Przed podpisaniem umowy dotyczącej uczestnictwa Gminy Miejskiej w przedsięwzięciu opisanym w § 1. Rada Miejska wyrazi stanowisko w przedmiocie zapisanej umowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.