Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 22 czerwca 2005r

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XIX/145/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2004r w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Spółka z o.o. w Ostródzie.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1.

W treści § 1. Uchwały Nr XIX/145/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2004r w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Spółka z o.o. w Ostródzie, dokonać sprostowania oczywistej pomyłki poprzez zmianę liczby udziałów z 375 na 75, oraz poprzez zmianę z wartości nominalnej ze 100,- złotych na 500,- złotych.

§ 2.

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.