Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XXXIX/ 306 /2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 22 czerwca 2005 roku

o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Na podstawie art. 40 ust.2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 8 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku dodaje się pkt 11) w brzmieniu:„11) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz. 732).”

2. Pozostała treść statutu o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

U Z A S A D N I E N I E W N I O S K U

Omówienie nowej ustawy.

W Dzienniku Ustaw Nr 86 z 17 maja br. opublikowana została Ustawa z 22 kwietnia o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, która zacznie obowiązywać 1 czerwca, lecz niektóre przepisy weszły w życie 17 maja z mocą od 1 maja 2004 r. albo 1 stycznia 2005 r., a inne – 1 września 2005 r. i 1 września 2006 r.

Ustawa ta zmieniająca szereg innych ustaw – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ordynację podatkową, o systemie ubezpieczeń społecznych i o świadczeniach rodzinnych oraz Kodeksy – pracy, postępowania cywilnego i karny.

Ustawa nałożyła nowe obowiązki na gminy.

Osoby samotnie wychowujące dzieci, które nie otrzymują alimentów i gdy egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna – należności nie zostały wyegzekwowane za okres 3 miesięcy, otrzymywać będą pomoc z gminy w formie zaliczki alimentacyjnej. W przypadku stwierdzenia marnotrawienia zaliczka może być wypłacana w formie rzeczowej – odzież, wyżywienie.

Przyznawanie i wypłata zaliczek jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie – art. 17 ust. 1 Ustawy.

Z porozumieniu z Burmistrzem Miasta – ustawowym organem właściwym ustalono, że zadanie to realizować będzie MOPS w Ostródzie, w związku z czym zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w Statucie MOPS.

Zaliczki to de facto powrót do konstrukcji Funduszu Alimentacyjnego, choć w nieco ograniczonym zakresie. Pieniądze wypłacać będzie gmina – nie więcej niż zasądzone alimenty i limity określone w ustawie, ale do ich zwrotu zobowiązany będzie niesolidny rodzic. Dodatkowo będzie musiał zapłacić 5 % ich wartości.

Rada gminy, w ramach środków własnych może uchwałą podwyższyć wypłacane zaliczki.

Przykładowo – limity wynoszą:

170 zł na dziecko lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy w rodzinie jest 1 lub 2 dzieci uprawnionych do zaliczki;

120 zł na dziecko albo 170 zł na dziecko niepełnosprawne – gdy w rodzinie jest 3 lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

Kwoty te są wyższe, gdy dochód rodziny nie przekracza 291, 50 zł netto na osobę. Odpowiednio do kwot 300 zł albo 380 przy dziecku niepełnosprawnym i 250 zł albo 300 zł.

Gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie będzie wywiązywać się ze swych obowiązków wobec dzieci, tłumacząc to brakiem pracy, gmina, w której mieszka, będzie mogła zwrócić się do urzędu pracy, aby ten poinformował ją o możliwości aktywizacji zawodowej tej osoby. Jeśli okaże się, że na aktywizację nie ma szans, gmina zwróci się z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych.

Jeśli dłużnik odmówi podjęcia takich prac albo będzie uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, gmina dłużnika poinformuje o tym gminę wierzyciela. W tej sytuacji gmina wierzyciela będzie mogła złożyć wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego.

Po złożeniu wniosku do prokuratury gmina dłużnika będzie też mogła wystąpić z wnioskiem do starosty o zatrzymanie jego prawa jazdy.

Przewiduje się też dodatkowo, że organ samorządu wierzyciela, po otrzymaniu informacji o tym, że dłużnik odmówił podjęcia proponowanej mu pracy ( lub uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu środowiskowego) będzie mógł wytaczać powództwo przeciw osobom zobowiązanym do opłacania alimentów w dalszej kolejności. Gmina będzie też mogła dodatkowo zlecić ośrodkowi pomocy społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, aby poznać sytuację materialną i rodzinną osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności.

Reasumując :

1. Środki na zaliczki alimentacyjne będą pochodzić z budżetu państwa, a wypłacane będą przez gminy.

Zaliczka alimentacyjna będzie świadczeniem zwrotnym.

Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny będzie zobowiązany do zwrotu gminie równowartości wypłaconych zaliczek, powiększonej 5 proc. Połowa zwróconej przez dłużnika kwoty wróci do budżetu, ale druga połowa będzie dochodem własnym gminy.

2. Gmina zobowiązana została do ścisłej współpracy z komornikiem – informowanie o wszystkich istotnych sprawach, które mogą przyczynić się do skuteczności egzekucji, w tym nowy obowiązek na ośrodek pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

3. Gmina zobowiązana została do ustalania z urzędem pracy robót publicznych.

4. Gmina została zobowiązana do ustalania ze starostwem wniosków o zatrzymanie prawa jazdy.

5. Gmina wytaczać będzie powództwa u dalszych osób zobowiązanych do alimentacji – zwykle są to dziadkowie. Nakłada to przeprowadzanie dodatkowych wywiadów środowiskowych przez MOPS.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, od 1 września zwiększa się zasięg osób korzystających ze świadczeń wypłacanych przez gminę.

Jeszcze do końca okresu zasiłkowego (31 sierpień) płatnikami zasiłku pielęgnacyjnego i rodzinnego oraz 4 dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka; jego kształcenia i rehabilitacji; rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, będą firmy, które 31 marca ubiegłego roku zatrudniały co najmniej 5 pracowników.

Od najbliższego okresu zasiłkowego rozpoczynającego się 1 września bieżącego roku płatnikami świadczeń rodzinnych będą tylko gminy i pracodawcy, którzy 31 lipca tego roku będą zatrudniać co najmniej 20 osób. Z obowiązków wypłaty świadczeń zostaną zwolnieni pozostali dotychczasowi ich płatnicy. W związku z tym muszą przekazać dokumentację do urzędu gminy.

Dodatkowo – w najbliższym okresie zasiłkowym pracodawca nie będzie już wypłacał dodatku do zasiłku rodzinnego w tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – zastąpi go gmina. Tak więc, gdy pracownik uprawniony do zasiłku rodzinnego, którego płatnikiem jest pracodawca, chce ubiegać się o ten dodatek, to i zasiłek, i dodatek zacznie wypłacać mu gmina.

Dla gminy poza nałożeniem nowych obowiązków bardzo istotne jest też zwiększenie z 2 do 3 proc. kosztów obsługi od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., co oznacza zwiększenie dotychczas posiadanych środków – na wynagrodzenia i na środki materiałowe.