Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XL/309/2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 20 LIPIECA 2005 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.064 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 53.031.004 zł, w tym:

¨dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 660.635 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.064 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 51.704.912 zł, w tym:

¨wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 670.985 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

¨wydatki inwestycyjne w wysokości 4.389.999 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

¨dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 856.124 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.326.092 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów inwestycyjnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2005 i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/309/2005 – plik do pobrania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/309/2005 – plik do pobrania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/309/2005 – plik do pobrania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/309/2005 – plik do pobrania