Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XL/312/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 20 lipca 2005 r.

w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219) oraz na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219); Rada Miejska w Ostródzie, na wniosek Burmistrza, uchwala, co następuje:

§1. Na obszarze Miasta Ostródy tworzy się następujące odrębne obwody głosowania, określając poniżej ich numery, granice i siedziby:

Numer

obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

17.

Budynek szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna

PZOZ w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

18.

Budynek Aresztu Śledczego w Ostródzie

Areszt Śledczy w Ostródzie

ul. Olsztyńska 3

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Miasta Ostródy w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

do projektu

UCHWAŁY Nr XL/312/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 lipca 2005 r.

w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

Zgodnie z podstawą prawną projektu uchwały głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza się w obwodach głosowania tworzonych przez radę gminy, na wniosek wójta (burmistrza), w szpitalach i aresztach śledczych.

Rada gminy określa numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Utworzenie tych obwodów następuje najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.