Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr V/ 23 / 03

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie : ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 1 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61 , poz. 707 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:.

§ 1.

Przyznaje się dodatek specjalny Burmistrzowi Miasta Ostródy Janowi Nosewiczowi w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2.

Dodatek specjalny jest przyznany na czas określony tj. od 15 listopada 2002 r. do 14 listopada 2003 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.