Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLII/320/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 października 2005 roku

w sprawie nieuwzględnienia w części uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów – tereny oznaczone symbolami:UT1 i D1 oraz w obrębie osiedla Witosa – tereny oznaczone symbolami:UT1, UT2, UT3, UT4 i D1.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska wOstródzie postanawia, co następuje:

§ 1.


Postanawia się nie uwzględnić w części uwag wniesionych do projektu
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów – tereny oznaczone symbolami:UT1 i D1 oraz w obrębie osiedla Witosa – tereny oznaczone symbolami:UT1, UT2, UT3, UT4 i D1.

§ 2.

1. Lista uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów – tereny oznaczone symbolami:UT1 i D1 oraz w obrębie osiedla Witosa – tereny oznaczone symbolami:UT1, UT2, UT3, UT4 i D1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostródy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.