Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLII/322/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 5 października 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Na podstawie art. 30 ust.6 i ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.), zwanej dalej ,,Kartą Nauczyciela” w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 4 - 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXXIII/248/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, § 6 ust.3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Rodzaj wykonywanej przez nauczyciela pracy uznawanej za pracę w trudnych warunkach oraz procentową wysokość dodatku za pracę w tych warunkach (liczoną od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela) określa tabela:

Lp.

Rodzaj wykonywanej pracy

Wysokość dodatku

% wynagrodzenia zasadniczego

1.

Prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka

zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

10%"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W myśl rozporządzenia z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póź. zm.) w przedszkolu i szkole z oddziałami integracyjnymi zatrudniono dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne, oraz w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) tj. nie uwzględnieniem za pracę w warunkach trudnych prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, należy dokonać stosownych zmian w regulaminie.

Zgodnie z art. 91 d Karty Nauczyciela podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie należy do kompetencji Rady Miejskiej w Ostródzie.