Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XLIII/325/2005
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie wydatków” do Uchwały Nr XLII/318/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

·w dz. 852 plan przed zmianą wynosi 13.675.267 zł, plan po zmianie 13.730.872 zł,

·w dz. 852 rozdz. 8512 plan przed zmianą wynosi 7.187.142 zł, plan po zmianie 7.187.142 zł,

·w dz. 900 rozdz. 90095 § 4430 plan przed zmianą wynosi 11.000 zł, plan po zmianie 6.000 zł,

·w dz. 926 rozdz. 92695 plan przed zmianą wynosi 230.000 zł, plan po zmianie 230.000 zł,

·w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 plan przed zmianą wynosi 46.100 zł, plan po zmianie 41.900 zł,

·w dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 plan przed zmianą wynosi 49.540 zł, plan po zmianie 51.540 zł,

1.Pozostała treść załącznika Nr 1 nie ulega zmianie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2005 i podlega ogłoszeniu.