Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XLIII/328//2005

RADY MIASTA OSTRÓDA

z dnia 26 października 2005 roku.

w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 , poz. 43, z późn. zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na budynkach, budowlach i terenach będących własnością gminy miejskiej :

a) Za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni do 1 m2 - 200,00 zł.

b)Za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni do 5 m2 - 200,00 zł. za pierwszy m2 plus 100,00 zł. za każdy kolejny m2 .

c)Za reklamę lub tablicę informacyjną o powierzchni powyżej 5m2 - 600,00 zł. za 5 m2 plus 50,00 zł. za każdy kolejny m2 .

§ 2.

W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niż 1 rok opłatę za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych nalicza się proporcjonalnie za pełne miesiące danego roku, a rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny.

§ 3.

Za reklamy i tablice informacyjne przenośne ( stojaki ), stawka dzienna za 1 m2 powierzchni wynosi - 1,50 zł.

§ 4.

Obniża się o 50% stawki opłat wynikających z § 1 , w przypadku instalacji reklam lub tablic informacyjnych świetlnych lub podświetlanych.

§ 5.

Stawki opłat stosuje się proporcjonalnie do powierzchni reklamy.

§ 6

Do w/w stawek opłat doliczany jest podatek VAT , w wysokości obowiązującej w dniu wydania zezwolenia..

§ 7

. Opłaty za umieszczanie reklam i tablic informacyjnych pobiera się z góry za cały okres zezwolenia.

§ 8

Zwalnia się z opłat wynikających z § 1 i § 3 reklamy i tablice informacyjne promujące Miasto Ostródę oraz reklamujące imprezy organizowane lub współorganizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne.

§ 9

. Zabrania się ustawiania lub umieszczania reklam na :

a) terenie parków.

b) obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.