Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVI/332 /2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami ), w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zmianami ) - Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje :

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym na okres 9 lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych położonych w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 35 A, oznaczonych numerami działek : 154/35, 154/36 i 154/38 z firmą

„ ACUS” Maria Sobiech i Piotr Stefaniuk sp.j w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu szycia odzieży ekskluzywnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.