Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVI/337/2005

Rady Miejskiej W Ostródzie

z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr.23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 , poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr167, poz.1759, z2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457.i art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U z 2002r. Nr9, poz.84, Nr200 poz.1683, z2003r., Nr 96, poz.874, Nr110, poz.1039, Nr188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz 880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr123 poz.1291, Nr 281 poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365. Nr 167, poz. 1399 Nr 69, poz.1419, Nr175, poz.1462, Nr179, poz.1484/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1.Stawka podatku od posiadania psów w wynosi 28,00zł za jednego psa

2.Podatek obniża się o 50% stawki określonej w ust.1 w razie wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

3.Podatek obniża się o 50 % stawki określonej w ust.1 za jednego psa, który jest w posiadaniu emeryta lub rencisty

4.Podatek jest płatny jednorazowo bez wezwania ,w terminie do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu miesiąca od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od posiadania psów :

1.Posiadanie psa wziętego ze Schroniska dla Zwierząt prowadzonego przez Gminę Miejską Ostróda na podstawie dokumentu potwierdzającego ten fakt.

2.Posiadanie szczeniąt w wieku do trzech miesięcy

§ 3.

Podatek od posiadania psów należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI /233/ 2004 z 24 listopada 2004r w sprawie podatku od posiadania psów zmieniona uchwałą Nr XXXII/242/2004 z 22 grudnia 2004 roku .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego.