Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVI338/2005

Rady Miejskiej W Ostródzie

z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r., Dz. U Nr 62, poz. 558 z 2002r., Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002r., Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r., Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z 2003 r., Dz. U. nr 153, poz. 1271 z 2002 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055 z 2004 r., Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2004 r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2004 r.), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002r., Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2002r., Dz. U. Nr 110, poz. 1039 z 2003r., Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r., Dz. U. Nr 200, poz. 1953
z 2003 r., Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2003 r., Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z 2003 r., M.P. Nr 51, poz. 804 z 2004 r., Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r., Dz. U. Nr 92, poz. 884 z 2004 r., Dz. U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., Dz. U.
Nr 123, poz. 1291 z 2004 r., M.P. Nr 43, poz. 753 z 2004 r., M.P. Nr 46, poz. 794 z 2004 r., Dz. U. Nr 130, poz. 1087 z 2005 r., Dz. U. Nr 143 poz. 1199 z 2005 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 r., Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z 2005 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z 2005 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z 2005 r., Dz. U. Nr 179, poz. 1484
z 2005 r.,), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r., Dz. U. Nr 1, poz. 3 z 1994 r., Dz. U. Nr 91, poz. 409 z 1996 r., Dz. U. Nr 43, poz. 272 z 1997 r., Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r., Dz. U. Nr 108, poz. 681 z 1998 r., Dz. U. Nr 81, poz. 875 z 2001 r., Dz. U. Nr 200, poz. 1680 z 2002 r., Dz. U. Nr 110, poz. 1039 z 2003 r., Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.), a także art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r., Dz. U. Nr 216, poz. 1826 z 2002 r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się wzór formularza informacji na podatek od nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się wzór formularza informacji na podatek rolny w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się wzór formularza informacji na podatek leśny w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.

Załącznik Nr 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - plik do pobrania

Załącznik Nr 2 Deklaracja na podatek rolny - plik do pobrania

Załącznik Nr 3 Deklaracja na podatek leśny - plik do pobrania

Załącznik Nr 4 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - plik do pobrania

Załącznik Nr 5 Informacja w sprawie podatku rolnego - plik do pobrania

Załącznik Nr 6 Informacja w sprawie podatku leśnego- plik do pobrania