Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVI/340/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Jedność” w Ostródzie.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 ze zm.: Dz.U. z 2002r., nr 23, poz.220; nr 62, poz.558; nr 113, poz. 984; nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r., nr 80, poz.717; nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r., nr 102, poz. 1055; nr 116, poz. 1203, Dz.U z 2005r. nr 172, poz. 1441; nr 175, poz. 1457), art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175 z 2005r, poz. 1459) oraz art.68 ust. 1 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r nr 261, poz. 2603, ze zm.: Dz.U z 2004r. nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r. nr 130, poz. 1087 i nr 169, poz. 1420), Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej w prawo własności nieruchomości, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod warunkiem jednorazowej zapłaty.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.