Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVI/341/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: osiedla 40-lecia obszar „ Nad Jarem „

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy

a)osiedla 40-lecia obszar „ Nad Jarem „ ( Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XX/107/95 z dnia 20 grudnia 1995r. )

§ 2.

Granice zmiany planu określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.