Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XLVI/344/2005
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 listopada 2005 roku

o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. § 16 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku, otrzymuje brzmienie:

„ § 16.

W skład Ośrodka wchodzą:

1. Dział Finansowo – Księgowy;

2. Dział Pomocy Środowiskowej;

3. Dział Realizacji Pomocy, Analiz i Informatyki;

4. Dział Świadczeń i Obsługi;

5. Dział Pomocy Półstacjonarnej.”

2. § 17 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku, otrzymuje brzmienie:

㤠17.

W Ośrodku tworzy się kierownicze i samodzielne stanowiska pracy:

1. Główny Księgowy:

2. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Domu Dziennego Pobytu;

3. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej;

4. Kierownik Działu Realizacji Pomocy, Analiz i Informatyki;

5. Kierownik Działu Świadczeń i Obsługi;

6. Radca prawny;

7. Specjalista;

8. Inspektor.”

 

3. Pozostała treść statutu nie ulega zmianie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.