Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XLVI/345/2005
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 1 pkt. 3 Uchwały Nr XVIII/134/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy; Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1 W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy, wprowadza się następujące zmiany:

1)Po Tabeli 5. dodaje się Tabelę 5a., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2)Po Tabeli 7. dodaje się Tabelę 7a., zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3)Po Tabeli 10. dodaje się Tabelę 10a., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4)Po Tabeli 11. dodaje się Tabelę 11a., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5)Po Tabeli 14. dodaje się Tabelę 14a., zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2 Tracą moc:

1)Uchwała Nr XXXV/271/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy;

2)Uchwała Nr XXXVII/292/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy;

3)Uchwała Nr XXXVIII/300/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 - plik do pobrania

Załącznik Nr 2 - plik do pobrania

Załącznik Nr 3 - plik do pobrania

Załącznik Nr 4 - plik do pobrania

Załącznik Nr 5 - plik do pobrania