Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XIII/82/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 27 SIERPNIA 2003r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zmianami), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 tekst jednolity).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.226 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 43.247.700 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.226 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 42.887.700 zł.

§ 3. Przeznacza się z dochodów 2003r. kwotę 360.000 zł na spłatę kredytów inwestycyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2003 i podlega ogłoszeniu

Plik do pobrania:
Załącznik nr 1