Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XIII/83/2003

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 sierpnia 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 8 oraz art. 209a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 46 , poz. 543, z późn. zm.), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie przez Burmistrza Miasta Ostróda bonifikaty w wysokości 90% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych właścicielom lokali, w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy, pod warunkiem:

  • jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży,
  • poniesienia przez nabywców kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ,
  • poniesienia przez nabywców kosztów umowy notarialnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.