Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

U C H W A Ł A NR XLVIII/354./2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie : uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego

Na podstawie art. 40 ust.2 p.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje :

§ 1.

Ustala się Regulaminu Targowiska stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie nr XLIV/272/02 z dnia 22 maja 2002 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Regulamin Targowiska - plik do pobrania