Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XIII/84/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 27 sierpnia 2003r.

w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „ Jedność „ w Ostródzie.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zmianami) w związku z § 2 pkt 3 i § 8 pkt 3 załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10.06.1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy z późn. zmianami - Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany następujących nieruchomości:

1.Gmina Miejska Ostróda przeniesie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „ Jedność „ w Ostródzie prawo własności nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Ostródy przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 307/11 o powierzchni 24 m2, opisanej w księdze wieczystej KW 36184.

2.Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ Jedność „ w Ostródzie przeniesie na rzecz Gminy Miejskiej Ostródy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obr. 8 miasta Ostródy przy ul. Władysława Jagiełly , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 168/8 o powierzchni 20 m2, opisanej w księdze wieczystej KW 5731.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.