Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XLVIII/351/2005.

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostródy

przy ulicy Stefana Czarnieckiego.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm.), oraz § 8 pkt 4 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998r., w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, w związku z Uchwałą Rady miejskiej Nr XLII/262/2002 z dnia 27 marca 2002r., Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostródy, przy ulicy Stefana Czarnieckiego, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem „A – 1959”, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki:

nr 154/6 o powierzchni 0,2240 ha, zabudowana,

nr 154/7 o powierzchni 0,0815 ha, zabudowana,

nr 154/8 o powierzchni 0,0588 ha, zabudowana,

nr 154/9 o powierzchni 0,0650 ha, zabudowana,

nr 154/11 o powierzchni 0,0467 ha, zabudowana,

nr 154/12 o powierzchni 0,4999 ha, zabudowana,

nr 154/16 o powierzchni 1,5403 ha, zabudowana,

nr 154/17 o powierzchni 1,5192 ha, zabudowana,

nr 154/21 o powierzchni 0,1620 ha, niezabudowana,

nr 154/24 o powierzchni 0,1215 ha, zabudowana,

nr 154/27 o powierzchni 0,1034 ha, zabudowana,

nr 154/29 o powierzchni 0,1270 ha, zabudowana,

nr 154/30 o powierzchni 0,0480 ha, zabudowana,

nr 154/32 o powierzchni 0,1645 ha, zabudowana,

nr 154/33 o powierzchni 0,1003 ha, niezabudowana,

nr 154/34 o powierzchni 0,2515 ha, zabudowana,

nr 154/40 o powierzchni 0,1539 ha, zabudowana,

nr 154/50 o powierzchni 0,0547 ha, niezabudowana,

nr 154/52 o powierzchni 0,1620 ha, zabudowana,

nr 154/54 o powierzchni 0,1546 ha, zabudowana,

dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr 35568.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.