Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

U C H W A Ł A NR XLVIII/355/2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie : nadania statutu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XLV/292/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 marca 1998r., Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje :

§ 1.

Nadaje się statut Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Traci moc statut Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie nadany uchwałą Nr XLV/292/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 marca 1998r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Statut Miejskiej Admininistracji Budynków Komunalnych - plik do pobrania