Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XLVIII/348/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ostródzie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1.

Straży Miejskiej w Ostródzie nadaje się regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc:

- § 2 Zarządzenia Nr 5/92 Burmistrza Miasta Ostródy z 24 sierpnia 1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ostródzie;

- uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ostródzie;

- uchwała Nr XXXVI/188/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ostródzie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Regulamin organizacyjny - plik do pobrania

Załącznik Nr 1 - Schemat organizacyjny - plik do pobrania

Załącznik Nr 2 - Schemat struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w strukturach Urzędu Miejskiego - plik do pobrania

Załącznik Nr 3 - Zakres zadań Komendata Straży Miejskiej i jego zastępcy - plik do pobrania