Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XLVII/347/2005

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Działając na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 ze zm), Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 154/53 o powierzchni 0,0058ha, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej 15/04 kV
z rozdzielnią niskiego napięcia i urządzeniami energetycznymi, położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ostróda, na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. Oddział Zakład Energetyczny w Olsztynie, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.

2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.