Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XLVII/346/2005

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 21 GRUDNIA 2005 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 402.917 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 52.877.891 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 402.917 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 51.791.799 zł, w tym:

1)wydatki majątkowe w wysokości 4.853.030 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w wysokości 4.535.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2)dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 910.124 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 19.617.632 zł,

4)dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 1.181.669 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.086.092 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów inwestycyjnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2005 i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 - plik do pobrania

Załącznik Nr 2 - plik do pobrania

Załącznik Nr 3 - plik do pobrania

Załącznik Nr 4 - plik do pobrania

Załącznik Nr 5 - plik do pobrania