Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XIII/88/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 1998r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 34 ust. 6 oraz art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543, z późn. zm./ Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 1998r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, wprowadza się następujące zmiany:

  • w § 2 ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „Zarząd Miasta Ostródy” zastępuje się wyrazami „Burmistrza Miasta Ostródy”;
  • skreśla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „95% ceny sprzedaży przy sprzedaży najemcom pozostałych lokali mieszkalnych, nie wymienionych w pkt. 1 i w ust. 2”.
  • w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „W razie, gdy wartość zwaloryzowanej, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000r. /Dz.U. Nr 83, poz. 946/, kaucji mieszkaniowej przysługującej najemcy przewyższa 70% ceny sprzedaży - dla przypadków określonych w ust. 1 pkt. 1 lub 5% ceny sprzedaży dla przypadków określonych w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 – udziela się bonifikaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a wartością zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.