Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie nr 448/2006

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie:

organizacji Służby Kontrolnej Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/348/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej oraz w celu efektywnej realizacji funkcji nadzorczej wykonywanej przez Komendanta Straży Miejskiej w Ostródzie w stosunku do podległych funkcjonariuszy straży,

postanawia się, co następuje:

§ 1

1.Powołuje się Służbę Kontrolną w Komendzie Straży Miejskiej.

2.Służbę Kontrolną realizują: Komendant i wyznaczony przez niego funkcjonariusz Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie.

3.Patrol Służby Kontrolnej pełni się na terenie administracyjnym miasta Ostródy, w składzie dwuosobowym.

§ 2

Obowiązkiem Służby Kontrolnej jest sprawdzenie sposobu realizacji zadań wykonywanych przez służby:

-patrolowe,

-dyżurne.

Zadania stałe dla Służby Kontrolnej określa Załącznik nr 1.

§ 3

Przed podjęciem Służby Kontrolnej Komendant Straży Miejskiej, lub wyznaczony zastępca pobiera od Burmistrza pisemne Upoważnienie Służby Kontrolnej – wzór upoważnienia określa Załącznik nr 2 - do przeprowadzenia w danym dniu czynności kontrolnych w stosunku do funkcjonariuszy straży wymienionych w w/w upoważnieniu.

Z przebiegu patrolu Służby Kontrolnej sporządza się notatkę służbową, która w swej treści zawiera:

-opis podjętych czynności sprawdzających ( min. 3 w czasie jednej służby ),

-ocenę realizacji zadań zleconych i stałych.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości w wykonywaniu czynności służbowych przez kontrolowanych, Służba Kontrolna sporządza z zaistniałej sytuacji Raport Służby Kontrolnej w sprawie, który w swej treści zawiera:

-opis przebiegu kontroli,

-wyniki kontroli,

-uwagi pokontrolne.

Fakt przeprowadzenia w stosunku do strażnika kontroli musi być udokumentowany wpisem w notatniku służbowym strażnika.

Wzór Raportu Służby Kontrolnej określa Załącznik nr 3.

§ 4

Rozpoczęcie i zakończenie Służby Kontrolnej odbywa się w Komendzie Straży Miejskiej w Ostródzie.

Odprawy do służby jak i rozliczenia dokonuje Komendant.

§ 5

Komendanta oraz wyznaczonego do w/w czynności Zastępcę czynię odpowiedzialnym za:

-prawidłowy przebieg służby kontrolnej,

-prawidłowe prowadzenie dokumentacji i właściwe wykorzystanie wniosków z wykonywanych czynności sprawdzająco - kontrolnych.

§ 6

Zobowiązuję Komendanta Straży Miejskiej w Ostródzie do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia podległych funkcjonariuszy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.